Seminari i tretë, i mbajtur nga Alexander Clauss dhe Mattis Altmann nga TU Dresden, mbuluan temat e mëposhtme:

  • Feedback i Sfondit Teorik 
  • Modelet e Feedback-ut
  • Realizimi konkret në projektet e VCL
  • Menaxhimi
  • Format
  • Origjina
  • Përshkallëzimi
  • Diagnoza
  • Zgjidhjet
  • Potenciali dhe përfundimi

Regjistrimi: Feedback në punën virtuale në grup

Regjistrimi: Menaxhimi i suksesshëm i konflikteve

Slidet

Slidet mbi “Feedback në punën virtuale në grup” janë të disponueshme këtu

Slidet mbi “Menaxhimi i suksesshëm i konflikteve” janë të disponueshme këtu

Slidet mbi “Kualifikimi i e- Tutor 2021 Workshop III” janë të disponueshme këtu

Shared by: VALEU-X Consortium
Reuse License: CC BY Creative Commons By Attribution
Attribution Text: