Seminari i parë, i mbajtur nga Alexander Clauss dhe Mattis Altmann nga TU Dresden, mbuloi temat e mëposhtme:

  • Proceset e punës dhe të të mësuarit
  • E-moderimi
  • Strukturimi i proceseve të punës dhe mësimit
  • Praktika për e-moderimin
  • Proceset e të nxënit
  • Të mësuarit e vetëdrejtuar në grup
  • Proceset dinamike në grup
  • Zhvillimi i grupit

Regjistrim: E-moderimi dhe strukturimi

Regjistrim: Puna dhe mësimi në grup

Slidet

Slidet mbi “E-moderimi dhe strukturimi” janë të disponueshme këtu

Slidet mbi “Puna dhe mësimi në grup” janë të disponueshme këtu

Slidet mbi “Kualifikimi i e-Tutor 2021 Workshop II” janë të disponueshme këtu

Shared by: VALEU-X Consortium
Reuse License: CC BY Creative Commons By Attribution
Attribution Text: