Mësimi Virtual Bashkëpunues –

Bazat e Microsoft Teams

Objektivi: Ontologjia Teknike -Microsoft Teams

Grupi i synuar: grupi fiks (të paktën 2-3 partnerë nga secili institucion)

Trajnimi i stafit të ekipeve të MS – grupim i zakonshëm (teknik).

Qëllimet e të nxënit:

  1. Pjesëmarrësit kujtojnë dhe kuptojnë funksionet bazë të MS Teams si një mjet për bashkëpunim
  2. Pjesëmarrësit demonstrojnë se mund ta përdorin softuerin për bashkëpunim individual dhe në grupe
  3. Pjesëmarrësit e kuptojnë konceptin e detyrave dhe kuizeve të detyrave dhe mund të zbatojnë veprimet bazë
  4.  Pjesëmarrësit kryejnë planifikimin e llojeve të ndryshme të takimeve dhe i krahasojnë ato
  5. Pjesëmarrësit kuptojnë se si koncepti i VCL mund të zbatohet brenda ekipeve të MS dhe janë në gjendje të konsiderojnë mundësi të ndryshme për studentët e tyre për t’i përdorur në VCL
  6. Pjesëmarrësit mund të krijojnë një strukturë bazë VCL brenda Microsoft Teams

Metodologjia e ofrimit të seminarit

Trajnimi VALEU-X merr një qasje aktive të të mësuarit, ku mësimi plotësohet me vëzhgime ballë për ballë dhe seminare trajnimi, trajnime në internet dhe nga një punë intensive e projektit praktik.

Materiali i trajnimit do të mblidhet në mënyrë qendrore në shembullin tonë të përbashkët të MS Teams në UET dhe do të vihet në dispozicion për partnerët e projektit nën një licencë të hapur, e cila do t’i lejojë të gjithë të ripërdorin dhe përshtatin materialet e trajnimit në kontekste të ndryshme.

Mënyra e shpërndarjes: Trajnim online

Programi i Seminarit

DataTrajnimiQëllimet e të mësuaritSupervizori
14 Maj, 2020Bazat e MS TeamsMbani mend veçoritë kryesore të MS TeamsKuptoni mjetet bazë brenda Teams PFZbatoni njohuritë në komunikimin bazë nëpërmjet TeamsTUD
14 Maj, 2020MS Teams Detyra & VCLTë kuptojë funksionin e caktimit të ekipeve MSSkiconi detyra dhe kuizeZbatimi i detyrave në ekipet e MSTUD
14 Maj, 2020MS Teams Takimet; Ekipet;  Komunitetet e Punës ProfesionalePlanifikoni se si të ndërtoni një komunitet profesional puneOrganizoni lloje të ndryshme TakimeshKuptoni se si përdoret koncepti VCL nëpërmjet MS TeamsTUD

Lektorët dhe Moderatorët e Seminarit

Mattis Altmann është bashkëpunëtor kërkimor dhe doktorant në katedrën e Informatikës së Biznesit në Fakultetin Ekonomik në TU Dresden. Ai jep mësim në fushën e bashkëpunimit virtual dhe ndërkombëtar në grupe të vogla, si dhe projektimin e studimit të rastit dhe reagimet formuese. Më tej ai është menaxher projekti në një projekt për ndërtimin e kapaciteteve Erasmus+ i cili synon zbatimin e Mobilitetit Virtual dhe Internationalization@home në rajonet e Ballkanit Perëndimor. Fushat e tij kërkimore përfshijnë hartimin e rasteve studimore për të nxitur bashkëpunimin virtual dhe reagimet formuese në punën në grupe virtuale.

Prezantime të Trajnimeve Virtuale të Stafit 2020

  • VALEU-X Microsoft Teams – Trajnim: janë të disponueshme këtu
  • VALEU-X Microsoft Teams – Detyra, Vlerësime & Quizze: janë të disponueshme këtu
  • VALEU-X Microsoft Teams – Teams, PWC, VCLs, dhe Takimet: janë të disponueshme këtu